Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Michaela Kráľová
Trenčianska 41
Bratislava 82109
Slovensko
IČO: 47038624
DIČ: 1079779569

Zodpovedná osoba a kontakt

Mgr.art Michaela Kráľová

patchmaga@gmail.com

Tel. +421 907 773 269

1) O registrácii

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe z internetového obchodu www.patchmaga.com a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.patchmaga.com.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: www.patchmaga.com, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať od pondelka do piatku v čase od 10:00 do 18:00, mimo túto dobu po dohode. Objednávky môžete vyzdvihovať na adrese Páričkova 18, Bratislava.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,-€. Pri zasielaní balíkov do zahraničia, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5,-€.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

U niektorých väčších, ťažších výrobkoch môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do troch pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Upozorňujeme, že nie je možné vrátiť tovar, ktorý nemá na sebe ochrannú známku s logom internetového obchodu – visačku. Všetky výrobky sú odosielané s týmto znakom a ich odnímanie sa považuje za použitie tovaru. Odstúpiť od zmluvy do 14 dní nemá spotrebiteľ právo v prípade použitia tovaru.

Ak je vrátený tovar poškodený, použitý a nemá na sebe ochrannú známku, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, ,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

7) Doručenie a dodacie podmienky

Tovar je predávaný na základe vystavených obrázkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto obrázky môžu byť len informatívneho charaktkeru, z dôvodu rozdielného zobrazenia farieb na každom monitore.

Predávajúci dodá tovar podľa kúpnej zmluvy najneskôr do 5 dní po prijatí platby na účet v prípade tovaru, ktorý je skladom. V prípade, ak kupujúci objednáva tovar, ktorý má byť vyrobený alebo upravený podľa jeho priania, termín dodania tovaru určuje dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

Zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, pokiaľ je zavinené poštou.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené poštou. Všetky balíky sú starostlivo zabalené tak, aby sa vyhlo prípadnému poškoveniu. Pri zasielaní tovaru do zahraničia zásielky poisťujeme, cena poštovného do zahraničia zostáva bezo zmeny.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru v prípade zadania zlej alebo neúplnej adresy uvedenej kupujúcim.

Faktúra – daňový doklad, je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR. Papierovú formu faktúry zasielame výlučne na požiadanie

Kúpna cena

Ceny sú uvádzané vrátane DPH a sú platné v čase uskutočnenia objednávky kupujúcim. K cene bude pripočínaná cena za poštovné.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve. Kúpna cena sa platí platbou na účet predávajúceho uvedeného na internetovej stránke predávajúceho alebo cez PayPal. Za deň platby sa povežuje deň, kedy je celková kúpna cena vrátane poštovného pripísaná na účet predávajúceho. Faktúra – daňový doklad, je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Papierovú formu faktúry zasiela predávajúci na požiadanie.

Predávajúci má vlastnícke právo až do zaplatenia celkovej kúpnej ceny vrátane poštovného a prevzatia tovaru.

V prípade akcie na tovar je uvedená už zlacnená suma.

8) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v rámci záručnej lehoty

Na tovar sa vzťahuje záručná doba 2 roky (24 mesiacov). Ak ide o závadu, ktorá sa vyskytne bezprostredne po kúpe tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Reklamáciu je kupujúci podať písomne mailom alebo priamo na adresu predávajúceho.

Poškodenie spôsobené dopravou je kupujúci povinný ihned reklamovať u doručovaeľa.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – Mlynská 553, Jalovec 97231, Slovenská republika. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

11) Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.patchmaga.com  sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými  pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

12) Cookies

Termín „cookie“, ktorý tu používame, označuje cookie súbory a ďalšie podobné nástroje opísané v smernici č. 2009/136/ES Európskeho parlamentu a Rady, o spracovaní osobných údajov a ochrane osobných dát (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), a v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Cookie je malý súbor, ktorý obsahuje informácie zaznamenané a uložené na počítači, tablete či smartfóne, ktoré sa používajú na prístup na internetové stránky. Cookies obvykle obsahujú názov stránky, odkiaľ pochádzajú, trvanie ich uloženia na zariadení a ich špecifické číslo.

Cookies sa používajú na tieto účely:

  •  Nastavenie webovej stránky podľa preferencií používateľa a optimalizácia používania internetových stránok
  • Personalizácia zobrazovaného obsahu pre daného používateľa služby
  • Štatistické účely, ktoré vysvetľujú, ako internetové služby využívajú používatelia, čo následne umožní vylepšenie ich usporiadania a obsahu
  • Udržanie používateľskej relácie (po prihlásení), čo umožňuje obídenie nutnosti opakovaného prihlasovania na každej podstránke služby
  • Optimalizácia reklamnej a marketingovej ponuky pre konkrétneho používateľa internetovej stránky

Druhy cookies

Existujú tri hlavné druhy cookies: „relačné cookies“, „trvalé (perzistentné) cookies“ a „cookies tretích strán“.

Relačné cookies sú dočasné súbory uložené na počítači, tablete či smartfóne používateľa, kým sa používateľ neodhlási z daných webových stránok, neodíde z nich alebo nezavrie webový prehľadávač. Používajú sa na ponuku služieb, ktoré vyžadujú verifikáciu v rámci danej internetovej stránky.

Trvalé (perzistentné) cookies sú uložené v počítači, tablete či smartfóne v čase definovanom v parametroch týchto cookies alebo kým ich používateľ sám nezmaže. Používajú sa na zapamätanie nastavení, ktoré si používateľ zvolil, a na personalizáciu používateľského prostredia stránok.

Cookies tretích strán umožňujú zber informácií o tom, ako sa jednotlivé internetové stránky používajú, a na ponuku špecifického reklamného obsahu, ktorý bude upravený podľa záujmov užívateľov.

Cookies a osobné údaje

Osobné údaje zbierané prostredníctvom cookies sú kódované, čím je nežiaducim a nepovereným osobám zabránené v prístupe k nim. Zbierajú sa na jediný účel, ktorým je výkon určitých funkcií pre používateľov.

 

14) Platba platobnou kartou – Paypal

Služba PayPal je celosvetovo uznávanym a dôveryhodným spracovateľom platieb platobnými kartami. Platba cez službu PayPal je bezpečná, obchodník nemá prístup k údajom o kreditných kartách, ktorými platíte, dostane len vopred určenú platbu za tovar na svoj účet.

Cez službu PayPal je možné platiť týmito platobnými kartami, bez ohľadu na krajinu ich vydania:

  • VISA / VISA Electron
  • MasterCard / Maestro
  • American Express
  • Discover

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaša www.patchmaga.com

Obchodné podmienky sú platné od 7.mája 2014 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

O nás

Patchmaga je dizajnérska značka, ktorá sa zaoberá ručným vyrábaním patchworkových diek a vankúšov. Používame rôzne materiály, nielen bavlnu, ktorá je tradičná pri patchworkových výrobkoch.

Košík